24 January 2011

Learn easy Mandarin : One Sentence per Day - 1

  1. Li tai tai : Ms Li (Puan Li)
  2. Wang xian sheng : Ms Wang (Puan Wang)
  3. Nin Zao : Good Morning (Selamat Pagi)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...