27 January 2011

Learn easy Mandarin : One Sentence per Day - 3

  1. Wang xian sheng : Mr Wang (Encik Wang)
  2. Wo hen hao : I'm Fine (Saya baik sahaja)
  3. Xie xie nin : Thank you (Terima Kasih)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...